FAQ

Proplach klimatizace

Jedním z nejvíce diskutovaných témat týkající se průmyslu automobilních klimatizací je proplachování částí systému. V současné době existují různé možnosti a přístroje, které se liší podle typu vozidel.Zároveň výrobci vozidel a komponentů dosud nedali žádné definitivní doporučení na univerzální přístroj, který by pracoval se všemi typy systémů klimatizací vozidel. Tato situace je velmi nejednoznačná pro servisy a specialisty na autoklimatizace, pro něž je velmi složité rozhodnout se pro ten který přístroj.

Proč proplachovat okruhy klimatizace?

Z pohledu autoservisu:

 • Předchází opakovaným drahým opravám.
 • Zvyšuje důvěru zákazníka v profesionální servis.
 • Redukuje následné vysoké náklady servisu za opakování oprav.
 • Předchází problémům se zárukou na komponenty výrobce.
 • Optimalizuje funkci systému klimatizace.
 • Redukuje následné vysoké náklady za mimozáruční opravy.

Z pohledu zákazníka:

Jaký je účel proplachování?

Při proplachování jsou ze systému odváděny částice a nečistoty, které nemohou být efektivně odstraněny při pravidelných kontrolách pouze správného obsahu chladiva Tato procedura má za účel ochránit všechny části systému klimatizace, hlavně kompresor, který představuje nejdůležitější a nejdrážší část systému.

Co jsou poškozující substance a co způsobují?

PŘÍČINY

NÁSLEDKY

Vlhkost

Hlavní důvod zamrzlých ventilů, produkuje kyselost při reakcí s chladivem, korozi.

Vzduch

Způsobuje přehřívání, zvýšení tlaku a teploty, vytváří nestabilitu chladiva, snižuje funkci chlazení, umožňuje vniknutí vhlkosti do systému.

Kovové částice

Ucpávají ventily a potrubí, znehybňení pohyblivých částí.

Špatný nebo smíchaný olej

Způsobuje nedostatečné mazání, různé formy bláta a vosku ucpávají ventily a průchody.

Špína

Může blokovat trubky, expanzní ventily, způsobuje stejné reakce jako kyseliny, způsobuje stejnou reakci jako abrasiva, urychluje poškození částí systému.

Pryž

Ucpává systém, filtr a ventily.

 

Vliv na jednotlivé komponenty

Kompresor

Smíchaný nebo znečistěný olej nemá potřebné mazací vlastnosti. Částice špíny fungují jako smirkový papír, poškozují pohyblivé části v systému.

Výsledkem je poškozený kompresor.

 

Kovové částice

Dalším důvodem pro použití metody proplachu je odstraňení kovových částic ze systému. Během tohoto procesu jsou ze systému odplaveny volné kovové částice z poškozeného kompresoru nebo z jiných komponentů.

Upozornění: Lepkavé usazeniny musí být odstraněny výkonnou jednotkou (oběhovým čerpadlem) používající proplachovací rozpouštědlo, odpařující se bez zanechání usazenin.

Pokud např. po poškození kompresoru není systém propláchnut, nově nainstalovaný kompresor bude v krátké době poškozen zbylými kovovými částicemi a v tomto případě nebude uznána platnost záruky výrobce na nový kompresor.

------------------------------------------------------------------------------

Do našeho autoservisu můžete i s novým vozidlem!

Od 1.11. 2004 je v platnosti tzv. "bloková výjimka: s jejíž účinností se na našem trhu uvolnil také trh autoopravárenských služeb. V praxi to pro Vás, majitele vozidla, znamená především možnost volby.
Ve zkratce se dá říci, že díky blokové výjimce máte možnost rozhodnout se, zda svůj i zcela nový vůz svěříte do péče originálnímu servisu, či nezávislému opravci.

Co získáte, když vozidlo svěříte nám?

Především ušetříte nemalé finanční prostředky za opravu, nebo údržbu Vašeho vozidla. Ceny náhradních dílů a ceny prací jsou totiž při minimálně stejné kvalitě ve srovnání s originálním servisem v průměru o 10-40 % nižší.

A jak je to se zárukou?

Od zavedení blokové výjimky máme možnost udržovat a opravovat automobily v záruce, aniž by na ně zákazník tuto záruku ztratil. Jde o servisní prohlídky předepsané výrobcem, opravy a výměny provozem opotřebených dílů, opravy po haváriích atd.
Poznámka: Bloková výjimka se netýká oprav záručních, tedy výměn a oprav dílů s výrobní vadou.

Ještě jste se nerozhodli?

Máte-li jakékoli pochybnosti či dotazy, obraťte se na nás. Vše Vám rádi vysvětlíme. Pro úplnost níže uvádíme odkazy na odborné články s tématem blokové výjimky a všeho, co se jí týká.

 

Otázka: Musí zákazník přivézt vozidlo k ZÁRUČNÍM OPRAVÁM k prodejci, od kterého automobil koupil?

Odpověd:

Nikoli. Aby se nařízení použilo, měl by mít zákazník právo odvézt vozidlo k jakémukoli autorizovanému servisnímu pracovníkovi v rámci sítě dodavatele kdekoli v EU.

Zákazník nemusí ve svém členském státu znovu registrovat záruku k tomu, aby mu byly provedeny záruční opravy. Záruční lhůta začíná dodáním automobilu schváleným prodejcem. Pokud by výrobce, dovozce, prodejce, servisní pracovník nebo jiná společnost v rámci sítě zákazníkům bránili ve využití záruky výrobce platné na celém území EU, znamenalo by to, že by nebyla splněna jedna ze základních podmínek toho, aby se výjimka vztahovala na dané dohody.

 

Otázka : Může výrobce odmítnout uznat záruku v případě, že zákazník nechal během záruční lhůty provést opravu nebo servis svého vozidla u samostatného nezávislého servisního pracovníka?

Odpověd:

Nikoli. Pokud zákazník nechal provést opravu nebo servis svého vozidla během záruční doby výrobce u samostatného nezávislého servisního pracovníka, může záruka zaniknout jedině v případě, že provedená práce byla vadná. Obecná povinnost nechávat provádět opravy a servis automobilu v záruční lhůtě pouze ve schválené síti by zbavovala zákazníky práva nechat opravy nebo servis provést samostatným nezávislým servisním pracovníkem, a to by zejména v případě „rozšířených záruk“ takovým nezávislým servisním pracovníkům bránilo efektivně konkurovat schválené síti.


 BLOKOVÁ VÝJIMKA PRO MOTOROVÁ VOZIDLA PO 31.5.2010

Základní informace pro servis a prodej náhradních dílů

pro SDA zpracoval JUDr.Ing. Dalibor Vítek

21. červenec 2010

Platnost blokové výjimky 1400/2002 pro sektor motorových vozidel skončila 31.5.2010. Tato bloková výjimka platila jak pro prodej motorových vozidel (osobní, lehká užitková, nákladní, autobusy), tak pro jejich servis a prodej náhradních dílů k nim.

 

Od 1.6.2010 platí pro Servis a prodej náhradních dílů

 

 • nová bloková výjimka (Nařízení Komise (EU) 461/2010 ze dne 27.5.2010, platnost do 31.5.2023) plus
 • obecná bloková výjimka pro vertikální dohody (Nařízení Komise (EU) 330/2010 ze dne 20.4.2010, platnost do 31.5.2022)

Poznámka:

 

Pro prodej vozidel bude platit pouze všeobecná bloková výjimka (330/2010), ale až od 1.6.2013. Do té doby bude platit (prodlužuje se platnost) stávající blokové výjimky 1400/2002.

To znamená, že co není stanovenou v blokové výjimce pro servis a prodej náhradních dílů, nutno hledat ještě v obecné blokové výjimce pro vertikální dohody (dosud platila pro sektor motorových vozidel bloková výjimka 1400/2010 výlučně). Vodítko lze dále nalézt v Pokynech, které Komise vydala jak ke všeobecné blokové výjimce pro vertikální dohody, tak k blokové výjimce pro sektor motorových vozidel.

 

Bloková výjimka 461/2010 pro servis a pro prodej náhradních dílů obsahuje kromě úvodních a přechodných ustanovení a definic pouze tři (staronová) hmotná ustanovení. Ta stanovují tzv. tvrdá omezení (hard clauses), která způsobují výluku z benefitů blokové výjimky a neplatnost smlouvy jako celku (kromě případných sankcí). Tato ustanovení nejsou nová, platila již v režimu blokové výjimky dosavadní. Zakazují dohody, jejichž cílem je omezit

 

a)      prodeje náhradních dílů členy selektivního distribučního systému (autorizovaní prodejci/opravny) nezávislým opravnám, které používají tyto náhradní díly pro opravy a údržbu motorového vozidla

 

b)      prodeje dodavatelů náhradních dílů, nářadí a diagnostiky autorizovaným nebo nezávislým prodejcům nebo autorizovaným nebo nezávislým opravnám  

 

c)      umísťování loga výrobců komponentů pro montáž motorových vozidel na těchto komponentech nebo náhradních dílech (dual branding)   

 

 

Zásadní změna, kterou nové blokové výjimky přinášejí je podíl na trhu rozhodný pro aplikaci výjimky. Ten je stanoven ve výši 30%, bez ohledu na typ distribučního systému a nesmí být překročen ani u jedné strany. Dosud platily limity pouze pro podíl na trhu dodavatele. Pro kvantitativní selektivní systém platila hranice 40% a kvalitativní selektivní systémy spadaly pod výjimku bez ohledu na podíl na trhu.

 

To znamená, že značky, jejichž podíl na trhu přesahuje hranici 30%, výhod blokových výjimek nepožívají. V takovém případě musí být soulad smluv s pravidly hospodářské soutěže zkoumán individuelně ve smyslu čl. 101/3 Smlouvy o EU a Smlouvy o fungování EU. Obecně se vychází z toho, že trh oprav a údržby motorových vozidel a prodeje náhradních dílů k motorovým vozidlům je značkově orientován (brand specific) tedy že podíly dodavatelů na trhu limit 30% překračují. Fakticky tedy pro servis a prodej náhradních dílů blokové výjimky neplatí.

 

Prakticky ale tato skutečnost velký význam nemá. Prakticky všechny značky provozují servis a prodej náhradních dílů v režimu kvalitativního selektivního distribuční systému (do sítě má přístup každý, kdo splňuje kvalitativní kriteria). Ten je považován obecně za soutěžně konformní. Vzhledem k tomu a s přihlédnutím k posuzovací a rozhodovací praxi a dalším předpisům, do kterých byla některá ustanovení z blokových výjimek přenesena (povinnost poskytovat technické informace) se soutěžní pravidla pro servis a prodej náhradních dílů nijak zásadně neposunují.     

 

Nadále tedy v oboru servisu a prodej náhradních dílů nebude mj. možné

 

 • určovat ceny (cenu lze pouze doporučit nebo určit jako maximální) 
 • rozdělit si trh
 • uplatňovat nestejné podmínky/kriteria
 • omezovat aktivní/pasivní prodej/nabízení služeb konečným zákazníkům
 • odmítat autorizaci žadatelům, kteří splňují kvalitativní kriteria
 • spojovat autorizaci servisu s povinností prodávat i vozidla
 • podmiňovat autorizaci plněním kriterií, která nejsou kvalitativní 

Poznámka:

selektivní kriterium je považováno za kvalitativní, jestliže

 •  
  • jeho použití vyžaduje povaha výrobku 
  • je objektivní, kvalitativní povahy, je uplatňováno jednotně a nediskriminačně 
  • je uplatňováno pouze v nezbytném rozsahu  
 • omezovat servis/prodej náhradních dílů jiných značek
 • omezovat lokaci autorizovaného servisu
 • omezovat používání dílů srovnatelné kvality (definice v čl. 20 Pokynů k blokové výjimce pro motorová vozidla) 
 • požadovat používání originálních náhradních dílů (kromě záručních oprav, svolávacích akcí a servisu zdarma)

Poznámka:

Definice originálních náhradních dílů již není v bloková výjimce. Je obsažena v čl. 26 Směrnice 2007/46/ES o schvalování typů vozidel a přívěsů) a zmíněna v čl. 19 Pokynů k blokové výjimce pro motorová vozidla; zahrnuje náhradní díly

 •  
  • vyráběné výrobcem vozidel
  • vyráběné pro výrobce vozidel (včetně ND vyráběných na stejné výrobní lince)
  • vyráběné podle specifikací a výrobních standardů výrobce

Presumce originálního náhradního dílu, když výrobce potvrdí, že byl vyroben podle specifikace a výrobních standardů výrobce vozidel

 • zneužívat záruky a prodloužené záruky k vyloučení nezávislých opraven z trhu
 • omezovat dodavatele v prodeji originálních ND prodejcům a opravnám (autorizovaným i nezávislým)
 • omezovat právo umisťovat na náhradní díly logo/ochrannou známku výrobce 
 • neposkytovat technické informace nezávislým servisům a operátorům (není již v blokových výjimkách ale v Nařízení o schvalování typu vozidel z hlediska emisí a z hlediska přístupu k technickým informacím o opravách a servisu vozidel – Euro 5 a 6 (Nařízení Komise 715/2007 a 692/2008)
 • bránit autorizovaným servisům prodávat náhradní díly nezávislým opravnám, které je používají pro opravy a údržbu vozidel
 • omezovat přístup výrobců náhradních dílů (opravárenského nářadí a diagnostiky) na trh (prodej autorizovaným a nezávislým prodejcům a opravnám a konečným uživatelům) a používání vlastního loga na náhradních dílech

 

 

Oproti tomu bude možné zakázat autorizovaným prodejcům subkontrahování servisu, tj bude možné vázat autorizaci k prodeji na povinnost poskytovat servis (ale nikoli naopak)

 

Blokové výjimky již nestanovují minimální dobu trvání smluv resp. minimální délku výpovědní doby, povinnost řešit určité spory znalcem resp. rozhodcem a právo převést smlouvu na jiného člena autorizovaní sítě. Tyto otázky ponechávají na národních právních úpravách, kam svou povahou patří. Předpokládá se i úprava v Kodexech chování asociací výrobců.

 Sdílej:

tel.: 777 890 123

Objednejte se na servis

F1 servis s.r.o.
Husova 1782, 530 02 Pardubice

Po – Pá: 7:30 – 16:00 hod.
So, Ne: zavřeno

GSM: +420 777 890 123

Sociální sítě

Zákaznická
poradna